︎

Emma Richardson 
The Great Rebellion


9 setembre - 21 octubre, 2022
︎ SHOP ONLINE  


The Great Rebellion

by Emma Richardson
This exhibition explores power. The power of desire and the power of the natural world. I have long been fascinated by the idea of the dangerous woman, the femme fatale, the deviant, hysterical, desirous women who pose a threat to social order. From the goddesses, demons, witches and monsters that permeate mythology and folklore, to the female libertine and philosopher in the writings of De Sade, to modern day ideas on female authority, femininity and consent. There is still an obvious imbalance of power and strong expectations of what is and what is not acceptable behaviour for women. To show ambition, emotion and sexual appetite is still a rebellious act.

Running parallel as a theme in these paintings is the overwhelming power and ferocity of the natural world, “Mother Earth” and our naivety in thinking we can control it. The advancement of the climate crisis and the images and effects of worsening storms, wild fires, extreme heat and flash flooding around the globe are terrifying to witness. This has led me to look at how apocalyptic imagery has been called on and created throughout times to articulate collective anxieties and to act as a warning or a yearning for salvation.

Taking inspiration from the old masters, the drama of the baroque, the female surrealists and the women of abstract expressionism as well as from contemporary painting peers, it feels important to continue shifting the balance and bring my perspective on these complex and fascinating subjects. With these psycho-sexual landscapes I want to conjure the struggle between the spirit of the times - our daily life, societal pressures and current world catastrophes and the sprit of the depths - our inner world, hidden desires, and the collective unconscious.

This new body of work is the culmination of a two month residency with Yoko Art Gallery in Barcelona. Using the gallery space as studio space and and living in the city has been a hugely inspiring and revelatory experience, having both a freeing and lasting effect on my practice. New paths of enquiry have opened up and I have been able to explore and push both my handling of the paint and the ideas and interests fuelling the work.


---------------------

///CAT

La gran rebel·lió


Aquesta exposició explora el poder. El poder del desig i el poder de la naturalesa. Fa temps que m’ha fascinat la idea de la dona perillosa, la femme fatale, les dones desviades, histèriques i desitjoses que representen una amenaça per a l’ordre social. Des de les deesses, els dimonis, les bruixes i els monstres que impregnen la mitologia i el folklore, fins a la llibertina i filòsofa dels escrits de De Sade, passant per les idees actuals sobre l’autoritat femenina, la feminitat i el consentiment. Encara hi ha un desequilibri evident de poder i fortes expectatives sobre què és i què no és un comportament acceptable per a les dones. Mostrar ambició, emoció i gana sexual encara és un acte rebel.

Paral·lelament com a tema en aquestes pintures hi ha el poder aclaparador i la ferocitat del món natural, la "Mare Terra" i la nostra ingenuïtat a l’hora de pensar que podem controlar-la.L’avenç de la crisi climàtica i les imatges i els efectes de l’empitjorament de les tempestes, els incendis forestals, la calor extrema i les inundacions sobtades arreu del món són terrorífics. Això m’ha portat a mirar com la imatgeria apocalíptica ha estat cridada i creada al llarg dels temps per articular angoixes col·lectives i actuar com un avís o un anhel de salvació.

Inspirant-me en els vells mestres, el drama del barroc, les dones surrealistes i les dones de l’expressionisme abstracte, així com dels companys de la pintura contemporània, em sembla important continuar canviant l’equilibri i aportar la meva perspectiva sobre aquests temes complexos i fascinants. Amb aquests paisatges psicosexuals vull evocar la lluita entre l’esperit dels temps -la nostra vida quotidiana, les pressions socials i les catàstrofes mundials actuals i l’esperit de les profunditats- el nostre món interior, els desitjos ocults i l’inconscient col·lectiu.

Aquest nou treball és la culminació d’una residència de dos mesos a la Yoko Art Gallery de Barcelona. Utilitzar l’espai de la galeria com a espai d’estudi i viure a la ciutat ha estat una experiència molt inspiradora i reveladora, que ha tingut un efecte alliberador i durador en la meva pràctica. S’han obert nous camins d’investigació i he pogut explorar i impulsar tant el meu maneig de la pintura com les idees i interessos que alimenten el meu treball.

#EmmaRichardson

#YOKOartgalleryArtista  Emma Richardson


Download
Press kit (pdf)
Comisariat per Xavi Sellés
︎Contacte